Eläinsuojelu

Eläinsuojeluvalvonta Suomessa kuuluu viranomaisten hoidettavaksi, mutta käytännössä vapaaehtoinen toiminta on välttämätöntä. Usein epäilty eläinten kaltoin kohtelu jätetään valitettavasti ilmoittamatta. Eläinsuojeluviranomaisilla tai vapaaehtoisverkostoilla ei ole resursseja tehdä ennaltaehkäisevää eläinsuojelutyötä, joten epäilykset eläinten huonosta kohtelusta tulee ilmoittaa mahdollisimman ripeästi.

Kunnan-, kaupungin- ja läänineläinlääkärit, poliisit sekä terveystarkastajat ovat eläinsuojeluviranomaisia, joihin tulee ottaa yhteyttä jos epäilee eläintä kohdeltavan huonosti. Myös SEYn vapaaehtoiset eläinsuojeluvalvojat voivat auttaa.

SEYllä on noin 120 vapaaehtoista eläinsuojeluvalvojaa ja -neuvojaa eri puolilla maata. Saamiensa ilmoitusten perusteella he käyvät tarkastamassa paikkoja, joissa epäillään eläinten huonoa kohtelua tai hoitoa. Useimmat tapaukset ovat lieviä ja asioihin saadaan korjaus neuvomalla ja keskustelemalla. Vakavissa tapauksissa asiat siirretään viranomaisten hoidettavaksi.

Kuva: T. Sahlstein

Miten toimia?

Kun näet tai epäilet eläintä kohdeltavan huonosti, ota yhteys joko SEYn vapaaehtoiseen eläinsuojeluvalvojaan tai eläinsuojeluviranomaiseen puhelimitse tai sähköpostitse. Viranomaiseen saa yleensä parhaiten yhteyden puhelimella.

Kerro mahdollisimman tarkasti mistä on kyse; paikka, eläimet, nähdyt tilanteet. Ilmoituksen voi tehdä nimettömänä, mutta viranomainen voi tarvita asiaan liittyen lisätietoja, joten on hyvä antaa jokin yhteystieto, josta ilmoittaja saadaan kiinni.

Eläinsuojelulaki pyrkii turvaamaan eläinten hyvinvointia ja säätää rangaistavaksi eläintenrääkkäämisen. Lainsäädäntö on muuttunut yhä enemmän edistämään eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua.

Eläinsuojeluasetuksella annetaan tarkempia säännöksiä siitä, mitä on pidettävä tarpeettoman kärsimyksen, kivun ja tuskan ja tuottamisena eläimelle. Eläinsuojeluasetuksella säädetään muun muassa eläinten pitopaikasta, eläinten hoidosta, eläinten kohtelusta ja käsittelystä.

Hevosten pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksessa hevosten suojelusta. Kaikkien eläinsuojien, myös vanhojen tallirakennusten, on täytettävä säännökset viimeistään 1.1.2014. Uusien rakennusten osalta määräykset ovat jo voimassa. Asetus määrittelee mm. karsinoiden kokovaatimukset ja tallin korkeuden.

Komission asetuksen mukaan kaikilla EU:n alueella olevilla hevoseläimillä on oltava 1.1.2010 mennessä tunnistusasiakirja. Tunnistusasiakirjan on oltava aina saatavilla siinä pitopaikassa, missä hevoseläintä pidetään. Samoin tunnistusasiakirjan on oltava hevoseläimen mukana kuljetuksen aikana.* * Hevonen - eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna

Eläinsuojeluvalvonta

MMM on ylin eläinsuojeluviranomainen. Se ohjaa ja valvoo eläinsuojelulain täytäntöönpanoa ja noudattamista. Sen ydintehtävänä on lainsäädännön valmistelu.

Evira ohjaa ja valvoo keskushallinnon viranomaisena eläinsuojelulainsäädännön täytäntöönpanoa ja noudattamista. Eviralla ei ole varsinaista valvontavaltaa, esim. oikeutta tehdä tarkastuksia.

Aluehallintovirasto AVI (ent. lääninhallitus) on alueellinen eläinsuojeluviranomainen, joka huolehtii eläinsuojelulainsäädännön täytäntöönpanosta ja noudattamisen valvonnasta läänin alueella.
AVI:ssa toimii noin 30 (+15) läänineläinlääkäriä, joiden pääasiallisena tehtävänä ovat EU-tarkastukset.

Paikalliset viranomaiset:
  • kunnaneläinlääkäri
  • kunnan terveystarkastaja
  • poliisi
  • uutuutena joissain kunnissa erilliset eläinsuojelueläinlääkärit, jotka valvovat eläinsuojelulainsäädännön noudattamista kunnan alueella.

Haluan tietää enemmän

Hevosen hyvinvointi - mitä se nykypäivänä tarkoittaa?


Hippos-lehti nro. 6/2010, professori Riitta-Mari Tulamo

Eettinen eläintenhoito

Virtuaalinen oppimisympäristö - Virtuaalikylä